מגזין תעסוקה זכויות עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום

זכויות עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום

4636 גולשים היו כאן שתפו מאמר:
זכויות עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום

עקב התפרצות הקורונה בישראל הכרנו יותר את המושג חופשה ללא תשלום או כמו שאנו רגילים לומר זאת בקיצור חל"ת, חופשה זו הינה חופש המוסכם על ידי העובד והמעסיק כאחד לצאת לחופשה ללא קבלת תשלום כל תקופתה אך תוך שמירת כל הזכויות אשתקד לה מבלי לאבדם. לפניכם מקבץ הזכויות של היוצא לחל"ת:

משכורת ושאר תגמולים נלווים

במהלך החל"ת אין העובד זכאי לקבל משכורת, אך במקביל אין ימי החופשה מנוכים לו מצבירת ימי החופשה או המחלה. מלבד אי קבלת השכר אין העובד רשאי לתבוע גם זכויות נלוות כגון שימוש ברכב החברה או המעסיק, שימוש בפלאפון הניתן לו מהעבודה, שי לחג ועוד.

דמי אבטלה והבטחת הכנסה בחל"ת

עובדים מתחת לגיל 67 שיצאו לחופשה ללא תשלום בת 30 יום קלנדריים (הכוללת חגים ושבת) זכאים לקבל דמי אבטלה על אף שלא פוטרו ולא ניצלו את ימי החופשה המגיעים להם. בתקופת הקורונה שפקדה את ישראל נספרים 30 יום אלו החל מהתאריך 1.3.2020 הזכאים בדמי האבטלה בגין סעיף החל"ת הינם בעלי תושבות ישראלית בלבד, למעט פלסטינים או עובדים זרים. מתנאי הזכאות גם שיוכשר העובד 6 מתוך 18 החודשים האחרונים. מלבד אלו יהיו זכאים גם בני 67 ומעלה שהגיעו לגיל פרישה לקבל קצבת אזרח ותיק כאשר לא היו זכאים לה בשל גובה הכנסותיהם. עובד שמקבל קצבת נכות עשוי להיות זכאי גם הוא לדמי אבטלה.

דיווח במוסד לביטוח לאומי אודות הארכת החופשה או פיטורים

במידה והמעסיק האריך את חופשת החל"ת אין מוטל עליו או על העובד לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה. רק כאשר יחזור העובד לעבודה יהיה עליו לעדכן גופים אלו. לגבי פיטורים על העובד להגיש תביעה חדשה בביטוח לאומי לקבלת דמי פיטורים.

מציאת עבודה חדשה במהלך החל"ת

העובד זכאי להתחיל לעבוד במקום עבודה חדש תוך כדי תקופת החל"ת במקביל להתייצבות בלשכת התעסוקה. התחלת עבודה זו עשויה להפסיק את זכאותו לקבלת דמי אבטלה או להקטין את סכומם בין אם הוא עבד באופן עצמאי ובין אם דרך לשכת התעסוקה.

אולם אם העבודה הנוספת היא רק חלקית הוא רשאי שלא לקבל דמי אבטלה על ימי עבודתו בה בפועל או לחילופין לקבל דמי אבטלה מופחתים ובמקרה זה ימי עבודתו ינוכו ממכסת ימי האבטלה שלו מאחר והם ידווחו כימי אבטלה.

עבודה כעצמאי במקביל לחל"ת

הכנסתו של העצמאי תחושב על בסיס הכנסות שנתיות ולא חודשיות, והחישוב הסופי של דמי האבטלה שיהיה זכאי להם ייעשה רק לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה. כדי לחשב את הכנסתו היומית הממוצעת, מחלקים את ההכנסה השנתית מהעבודה כעצמאי ב-12, ואת התוצאה מחלקים ב-30. במידה וההכנסה היומית הממוצעת שלו נמוכה מדמי האבטלה ליום, הוא יקבל את ההפרש שביניהם, אך אם היא גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא ישולמו לו דמי אבטלה.

על מי לשלם דמי ביטוח לאומי בתקופת החל"ת?

החובה לשלם את דמי הביטוח לאומי בתקופת החל"ת מוטלת על המעסיק גם אם העובד מקבל דמי אבטלה (והם ינוכו מדמי אבטלתו). משך הזמן שעל המעסיק לשלם הינו חודשיים קלנדריים הראשונים של חופשת החל"ת. הסכום שצריך המעסיק לשלם הינו 6.57% משכר המינימום (נכון לחודש מאי 2020 הסכום הוא 348 ש"ח). במידה והעובד עבד חלק מחודש אחד תשלום הביטוח לאומי על אותו החודש ינוכה משכרו.